Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων

Συμμετέχει σε αντικαρκινικά, καρδιαγγειακά, ψυχικά νοσήματα και άλλους τομείς

top_03
head_bg1
 • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
 • Hydrocortisone-Calbiochem

  Hydrocortisone-Calbiochem

  Hydrocortisone-Calbiochem;
  Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Calbiochem;
  Πρόσμειξη οξικής υδροκορτιζόνηςΑ;
  Πρόσμιξη πρεδνιζολόνης1 (Prednisolone EP ImpurityA);
  Πρεδνιζολόνη EP ImpurityA;

  21-Trihydroxypregn-4-ene-3;
  compoundf(kendall);
  Cortanal

 • Terfenadine

  Τερφεναδίνη

  ΤΕΡΦΕΝΑΔΙΝΗ;

  α-[4-(1,1-Δμεθυλαιθυλ)φαινυλ]-4-(υδροξυδιφαινυλμεθυλ)-1-πιπεριδινοβουτανόλη;

  A1lerplus;Triludma;

  ΑΛΦΑ-[4-(1,1-ΔΙΜΕΘΥΛΑΘΥΛ)ΦΑΙΝΥΛ]-4-(ΥΔΡΟΞΥΔΙΦΑΝΥΛΜΕΘΥΛ)-1-ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΟΒΟΥΤΑΝΟΛ;

  1-(ρ-τριτ-βουτυλφαινυλ)-4-(4'-(υδροξυδιφαινυλμεθυλ)-1'-πιπεριδυλ)-βουτανόλη.

  (R)-α-[4-(1,1-Διμεθυλαιθυλ)φαινυλ]-4-(υδροξυδιφαινυλμεθυλ)-1-πιπεριδινο-1-βουτανόλη.

  [R,(+)]-α-[4-(1,1-Διμεθυλαιθυλ)φαινυλ]-4-(υδροξυδιφαινυλμεθυλ)-1-πιπεριδινο-1-βουτανόλη

 • Pentoxyverine Citrate

  Κιτρική Πεντοξυβερίνη

  2-[2-(διαιθυλαμινο)αιθοξυ]αιθυλεστέρας πεντοξυβερίνης 1-φαινυλ-1-κυκλοπεντανοκαρβοξυλικού οξέος.

  1-φαινυλ-1-κυκλοπεντανοκαρβοξυλικό;

  Διαιθυλαμινοαιθοξυαιθυλεστέρας 1-φαινυλοκυκλοπεντανο-1-καρβοξυλικού οξέος.

  Διαιθυλαμινοαιθοξυαιθυλεστέρας 1-φαινυλοκυκλοπεντανίου-καρβοξυλικού οξέος.

  1-φαινυλο-κυκλοπεντανοκαρβοξυλικο2-(2-(διαιθυλαμινο)αιθοξυ)αιθυλεστέρας;

  2-(2-διαιθυλαμινοαιθοξυ)αιθυλεστέρας 1-φαινυλοκυκλοπεντανοκαρβοξυλικού οξέος.

  Ucb2543;

  Urex

 • Levonorgestrel

  Λεβονοργεστρέλη

  Λεβονοργεστρέλη 13-αιθυλ-17-άλφα-αιθυνυλ-17-βήτα-υδροξυ-4-γονεν-3-όνη;

  13-αιθυλ-17-άλφα-αιθυνυλγον-4-εν-17-βήτα-ολ-3-όνη;

  13-αιθυλ-17-υδροξυ-19-δινόρ-άλφα-πρεγν-4-εν-20-υν-3-ον(+)-1;

  17-άλφα-αιθινυλ-13-βήτα-αιθυλ-17-βήτα-υδροξυ-4-οιστρεν-3-όνη;

  Microluton;

  Norplant2;

  Norplantii;

  Postinor

 • Hydrocortisone acetate

  Οξεική υδροκορτιζόνη

  Οξεική υδροκορτιζόνη (11 βήτα)-21-(ακετοξυ)-11,17,21-τριυδροξυπρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη.

  11,17-Διυδροξυ-3,20-διοξοπργν-4-εν-21-υλοξικό;

  11-βήτα,17-άλφα-διυδροξυ-21-ακετοξυπρεγεστερόνη;

  11 βήτα17 α-διυδροξυ-21-ακετοξυπρεγεστερόνη;

  17-άλφα-υδροκορτικοστερόνη21-οξική;

  17 άλφα-υδροκορτικοστερόνη-21-οξική;

  Οξεική κορτιζόνη EP Πρόσμειξη Α (Οξεική υδροκορτιζόνη);

  Hydrocortisone Impurity3 (Hydrocortisone EP Impurity C)

 • Fudosteine

  Φουδοστεΐνη

  FUDESTEINE;

  Φουδοστεΐνη(R)-2-Αμινο-3-(3-υδροξυπροπυλθειο)προπιονικό οξύ;

  (2R)-2-αμινο-3-(3-υδροξυπροπυλσουλφανυλ)προπανοϊκό οξύ;

  (2R)-2-αμινο-3-(3-υδροξυπροπυλθειο)προπιονικό;

  (2R)-2-αζανυλ-3-(3-υδροξυπροπυλσουλφανυλ) προπανοϊκό οξύ.

  3-[(3-Υδροξυπροπυλ)θειο]αλανίνη;

  (r)-2-αμινο-3-(3-υδροξυπροπυλθειο) προπιονικό οξύ.

  S-(3-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛ)ΚΥΣΤΕΪΝΗ

 • Ebastine

  Ebastine

  Ebastine

  4'-(1,1-Διμεθυλαιθυλ)-γ-[4-(διφαινυλμεθοξυ)πιπεριδιν-1-υλ]βουτυροφαινόνη.

  4'-τριτ-βουτυλ-γ-[4-(διφαινυλμεθοξυ)πιπεριδινο]βουτυροφαινόνη.

  Ebastel-OD;

  LAS-90;

  ΙΜρ.Α(ΕΡ):ΔιφαινυλοΜεθανόλη(Βενζυδρόλη);

  EbastineImpurity;

  1-βουτανόνη,1-(4-(1,1-διμεθυλαιθυλ)φαινυλ)-4-(4-(διφαινυλμεθοξυ)-1-πιπεριδινία.

  4'-τριτ-βουτυλ-4-(4-(διφαινυλμεθοξυ)πιπεριδινο)βουτυροφαινόνη

 • Danazol

  Danazol

  ΔΑΝΑΖΟΛ;

  4-ΑΝΔΡΟΣΤΕΝ-[2,3-D]ΙΣΟΞΑΖΟΛΟ-17-ΑΛΦΑ-ΑΙΘΥΝΥΛ-17-ΒΗΤΑ-ΟΛ.

  17α-πρέγκνα-2,4-διεν-20-υνο[2,3-d]ισοξαζολ-17-όλη;

  (17A)-PREGNA-2,4-DIEN-2[2,3-D]ISOXAZOL-17-OL;

  17ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-2,4,17ΑΛΦΑ-ΠΡΕΓΝΑΔΙΕΝ-20-ΥΝΟ[2,3-D]ΙΣΟΞΑΖΟΛΗ;

  17a-Αιθυνυλ-17b-υδροξυ-4-ανδροστενο[2,3-d]ισοξαζόλη.

  Bonzol

 • Clopidogrel Bisulfate

  Διθειική κλοπιδογρέλη

  Κλοπιδογρέλη όξινη θειική PLAVIX;

  SR-25990C;

  ΔΙΣΘΕΙΩΜΕΝΟ ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΛΟ;

  ΥΔΡΟΓΟΝΟΘΕΙΙΚΟ ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΛΟ;

  ΘΕΙΟ ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΛΟ;

  SR-25990C, Plavix, μεθυλ(+)-(S)-a-(2-χλωροφαινυλ)-6,7-διυδροθειενο[3Chemicalbook, 2-c]πυριδινο-5(4Η)οξική, υδροθειικό άλας·μεθυλ2-( Θειικός 2-χλωροφαινυλ)-2-(6,7-διυδροθειενο[3,2-c]πυριδιν-5(4Η)-υλ)οξικός.

  (RS)-Διθειική κλοπιδογρέλη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ