Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων

Συμμετέχει σε αντικαρκινικά, καρδιαγγειακά, ψυχικά νοσήματα και άλλους τομείς

top_03
head_bg1
 • Ninhydrin hydrate

  Ένυδρη νινυδρίνη

  Ν-(2-χλωροφαινυλ)-2-μεθυλ-4-[3-(2-κινολινυλ)-1,2,

  4-οξαδιαζολ-5-υλ]-1-πιπεριδινοκαρβοξαμίδιο

 • Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate

  4-οξοκυκλοεξανοκαρβοξυλικός αιθυλεστέρας

  4-οξοκυκλοεξανκαρβοξυλικός αιθυλεστέρας;
  Αιθυλεστέρας κυκλοεξανονοκαρβοξυλικού οξέος;
  4-ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΝΟΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΑΙΘΥΛ ΕΣΤΕΡ;

 • Benzethonium chloride

  Βενζεθόνιο χλωριούχο

  ΒΕΝΖΕΘΟΝΙΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ

  ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΒΕΝΖΥΛΙΔΙΙΣΟΒΟΥΤΥΛΦΑΙΝΟΞΥΑΙΘΟΞΥΔΙΜΕΘΥΛΑΜΩΝΙΟ H2O;

  ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ ΒΕΝΖΕΘΟΝΙΟ;

  Μονοϋδρική φαμερόλη;

  ΟΚΤΥΛΦΑΙΝΟΞΥΑΙΘΟΞΥΕΘΥΛ ΔΙΜΕΘΥΛ-ΒΕΝΖΥΛ ΑΜΜΩΝΙΟ ΥΔΡΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΔΟ;

 • 5-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

  5-Νιτροβενζολο-1,2-δικαρβονιτρίλιο

  4-νιτροβενζολο-1,2-δικαρβονιτρίλιο;

  3,4-Δικυανονιτροβενζόλιο;

  5-Νιτρο-1,2-βενζολοκαρβονιτρίλιο;

  Φθαλονιτρίλιο,4-νιτρο;

  5-Νιτροβενζολο-1,2-δικαρβονιτρίλιο;

  1,2-Δικυανο-4-νιτροβενζόλιο;

  4-νιτροφθαλοδινιτρίλιο, 4-νιτρο-1,2-βενζολοκαρβονιτρίλιο.

  4-νιτρο-1,2-δικυανοβενζόλιο;

  4-νιτρο-φθαλονιτρίλιο;

  1,2-βενζολοκαρβονιτρίλιο,4-νιτρο;

  ρ-νιτροφθαλονιτρίλιο;

  4-Νιτροφθαλονιτρίλιο

 • 5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde

  5-Χλωρο-2-νιτροβενζαλδεΰδη

  Χλωρο-2-νιτροβενζαλδεΰδη;

  5-χλωρο-2-νιτρο-βενζαλδεΰδη;

  3-χλωρο-6-νιτροβενζαλδεΰδη;

  6-νιτρο-3-χλωροβενζαλδεΰδη;

  4-χλωρο-2-φορμυλνιτροβενζόλιο;

 • 5-Aminoisophthalic acid

  5-Αμινοϊσοφθαλικό οξύ

  5-Αμινοϊσοφθαλικό οξύ;

  5-Αμινοβενζολο-1,3-δικαρβοξυλικό οξύ;

  5-ένυδρος αμινοϊσοφθαλικό οξύ;

  ΑΜΙΝΟΙΣΟΦΘΑΛΙΚΟ(5-)ΟΞΥ;

  5-ΑΜΙΝΟΙΣΟΦΘΑΛΙΚΟ;

  5-ΑΜΙΝΟΙΣΟΦΘΑΛΙΚΟ ΟΞΥ

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

  4-Υδροξυ-3-νιτροβενζαλδεΰδη

  4-Υδροξυ-3-νιτροβενζαλδεΰδη

  4-Υδροξυ-3-νιτροβενζαλδεϋδη;

  4-ΟΗ-3-ΝΟ2-βενζαλδεΰδη;

  3-ΝΙΤΡΟ-4-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΑΛΔΕΪΔΗ

  4-υδροξυ-5-νιτροβενζαλδεΰδη;

  4-υδροξυ-3-νιτρο-βενζαλδεΰδη;

  3-NO2-4-OHC6H4CHO;

  4-Φορμυλ-3-νιτροφαινόλη;

  3-NO2-4-OHC6H3CHO;

  4-Φορμυλ-2-νιτροφαινόλη;

 • 4-Chlorothiophenol

  4-Χλωροθειοφαινόλη

  4-χλωροθειοφαινόλη;

  Βενζολοθειόλη, 4-χλωρο-;

  4-Χλωρομερκαπτοβενζόλιο;

  4-χλωροβενζολοθειόλη;

 • 3-Nitrobenzotrifluoride

  3-Νιτροβενζοτριφθορίδιο

  3-Νιτροβενζοτριφθορίδιο

  m-νιτροτριφθορομεθυλβενζόλιο;

  νιτρο-3βενζοτριφθορίδιο;

  3-τριφθορομεθυλ-1-νιτροβενζόλιο;

  m-Νιτροτριφθορτολουόλη;

  3-νιτροτριφθορομεθυλβενζόλιο;

  3-ΝΙΤΡΟΤΡΙΦΘΟΡΟΤΟΛΟΥΕΝΙΟ;

  3-Νιτροβενζοτριφθόριο;

  m-Νιτροτριφθοροτολουόλιο;

  νιτροβενζοτριφθορίδιο;

  m-Τριφθορομεθύλιο;

  Μ-ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΤΡΙΦΘΟΡΙΟ;

  Βενζόλιο, 1-νιτρο-3-(τριφθορομεθυλ)-;

 • 3-Mercaptopropionic acid

  3-Μερκαπτοπροπιονικό οξύ

  3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ;

  3-Θειοπροπιονικό οξύ;

  Θειοϋδρακρυλικό οξύ;

  Β-ΘΕΙΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ;

  3-μερκαπτοπροπιονικό;

  3-σουλφανυλοπροπανοϊκό οξύ;

  3-Μερκαπτοπροπιονικό οξύ;

  3-Θειοπροπιονικό οξύ;

  Θειοπροπιονικό οξύ;

  3-μερκαπτο-προπιονικό οξύ

 • 2-Octyl cyanoacetate

  2-Οκτυλ κυανοοξικό

  1-μεθυλεπτυλεστέρας κυανοξικού οξέος

  Οκταν-2-υλ 2-κυανοξεικό;

  Ισοοκτυλεστέρας κυανοξεικού οξέος;

 • 2-Nitrobenzenesulfonic acid hydrazide

  2-Υδραζίδιο νιτροβενζολοσουλφονικού οξέος

  2-Νιτροβενζολοσουλφονυλϋδρα;

  m-Νιτροφαινυλσουλφονυδραζίδιο;

  m-Νιτροβενζολσουλφονυλυδραζίδιο;

  3-νιτρο-βενζολοσουλφονικό οξύ υδραζίδιο;

  3-νιτροβενζολοσουλφονυδραζίδιο;

  3-νιτροφαινυλσουλφονυδραζίδιο;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ