Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και παραγωγή νέων φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων

Συμμετέχει σε αντικαρκινικά, καρδιαγγειακά, ψυχικά νοσήματα και άλλους τομείς

top_03
head_bg1

Λίστα προϊόντων

1) Κύριο προϊόν

 

Ονομασία προϊόντος

CAS Αρ.

1

Κουετιαπίνη 2-(2-χλωροαιθοξυ)αιθανόλη 628-89-7

2

2-[2-(1-πιπεραζινυλ)αιθοξυ]αιθανόλη 13349-82-1

3

  Ν-(3-χλωροπροπυλ)μορφολίνη 7357-67-7

4

  4-αμινο-3-φθοροφαινόλη 399-95-1

5

Πεντοβιρίνη 2-(2-(διαιθυλαμινο)αιθοξυ)αιθανόλη 140-82-9

6

1-φαινυλοκυκλοπεντανο καρβοξυλικό οξύ 77-55-4

7

Βοβαξαμίνη 1-χλωρο-4-μεθοξυβουτάνιο 17913-18-7

8

4-(Τριφθορομεθυλ)βενζοκυανίδιο 455-18-5

9

Dasatinib 2-χλωρο-6-μεθυλανιλίνη 87-63-8

10

2-αμινο-Ν-(2-χλωρο-6-μεθυλφαινυλ)θειαζολο-5-καρβοξαμίδιο 302964-24-5

11

Ραμπεπραζόλη 3-μεθοξυ-1-προπανόλη 1589-49-7

12

Peptide Protectομάδα 4,4'-Διμεθοξυτριτυλοχλωρίδιο 40615-36-9

13

Βενετόκλαξ 4-αμινομεθυλοτετραϋδροπυράνιο 130290-79-8

14

Mycophenolate mofetil Μορφολίνη αιθανόλη 622-40-2622-40-2622-40-2622-40-2

15

Φαρμακευτικά ενδιάμεσα Ν-υδροξυαιθυλο πιπεριδίνη 3040-44-63040-44-6

16

Διιωδομεθάνιο 75-11-6

17

2-χλωρο-5-ιωδοβενζοϊκό οξύ 19094-56-5

18

Κουετιαπίνη

Διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπινο-11-[10Η]όνη 3159-07-7
2) Παράγωγα αιθέρα

 

Ονομασία προϊόντος

CAS Αρ.

1

3-φαινοξυ-1-προπανόλη 6180-61-6

2

Τρίγλυμα 112-49-2

3

Τετραϋδροπυράνιο 142-68-7

4

4-προποξυβενζαλδεΰδη 5736-85-6
3) Ενώσεις χλωρίου

 

Ονομασία προϊόντος

CAS Αρ.

1

1-χλωροδεκάνιο 1002-69-3

2

1-χλωροδωδεκάνιο 112-52-7

3

χλωροτετραδεκάνιο/1-χλωροτετραδεκάνιο 2425-54-9

4

1,6-Διχλωροεξάνιο 2163-00-0

5

1,10-Διχλωροδεκάνιο 2162-98-3

6

1-χλωρο-2-μεθοξυαιθάνιο 627-42-9

7

1-χλωρο-3-βενζυλοξυπροπάνιο 26420-79-1

8

1-χλωρο-2-αιθοξυαιθάνιο 628-34-2

9

Διχλωροδιαιθυλαιθέρας 111-44-4

10

Διχλωροτριαιθυλαιθέρας 112-26-5

11

3-χλωρο-1-προπανόλη 627-30-5

12

Διχλωροαιθυλαιθέρας 111-44-4
4) Ετεροκυκλικά παράγωγα

 

Ονομασία προϊόντος

CAS Αρ.

1

2-Μεθυλ-2-οξαζολίνη 1120-64-5

2

4-(3-χλωροπροπυλ)μορφολίνη 7357-67-7

3

4-(2-Αμινοαιθυλ)μορφολίνη 1-03-2038

4

4-(2-υδροξυαιθυλ)μορφολίνη 622-40-2

5

Υδροχλωρική 4-(2-χλωροαιθυλ)μορφολίνη 3647-69-6

6

Ν-φαινυλομορφολίνη 92-53-5

7

1-(2-υδροξυαιθυλ)-4-μεθυλπιπεραζίνη 5464-12-0

8

Ν-(2-υδροξυαιθυλ)πιπεριδίνη 3040-44-6

9

Υδροχλωρική Ν-(2-χλωροαιθυλ)πιπεριδίνη 2008-75-5

10

Ν-(2-υδροξυαιθυλ)πυρρολιδίνη 2955-88-6
5) Παράγωγα αμίνης

 

Ονομασία προϊόντος CAS Αρ.

1

2-Μεθοξυαιθυλαμίνη 109-85-3

2

2-Αιθοξυαιθυλαμίνη 110-76-9

3

3-Διαιθυλαμινο-1-προπανόλη 622-93-5

4

Ν,Ν-διισοπροπυλαιθανολαμίνη 96-80-0
6) Ακετάλη

 

Ονομασία προϊόντος CAS Αρ.

1

2-Χλωροακεταλδεΰδη διμεθυλακετάλη 97-97-2

2

2-Αμινοακεταλδεΰδη διμεθυλακετάλη 22483-09-6

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ